Pomorski Związek Jeździecki przesłał nam pismo z prośbą o publikację - co czynimy bez jakiejkolwiek ingerencji w tekst. W plikach do pobrania skany pisma wraz z podpisami.

 

Pomorski Związek Jeździecki
ul. Polna 1
81-745 Sopot

 

Zarząd
Polskiego Związku Jeździeckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z szeregiem naruszeń i brakiem transparentności w działaniach Zarządu Polskiego Jeździeckiego wzywamy do uchylenia uchwały nr U/2813/3/E/2020 z dnia 10.05.2020 r. oraz uchwały  nr U/2816/3/E/2020 z dnia 12.05.2020 r. Ponadto wzywamy Pana Jana Sołtysiaka do rezygnacji z funkcji Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego ze względu na naruszenie ustawy o sporcie i rażący konflikt interesów.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 7) i 8) ustawy o sporcie członek zarządu polskiego związku sportowego nie może być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego, dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby będącej członkiem organu w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług. Ponadto zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Sportu w roku 2018 Kodeksem dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych, związek sportowy powinien przyjąć stosowną politykę w zakresie zapobiegania i rozwiązywania konfliktów interesów w organizacji. Polski związek sportowy powinien zagwarantować w związku takie warunki, aby wszelkie procesy decyzyjne były realizowane w sposób niezależny (niezawisły). Zasady polityki powinny uwzględniać przepisy prawa powszechnie obowiązującego (art. 9 ustawy o sporcie), ale i uniwersalne standardy działania przyjęte w sektorze rządowym oraz pozarządowym, w tym w zakresie unikania i zgłaszania praktyk korupcyjnych. Na potrzeby polityki powinno się w sposób możliwie szeroki (niezawężający) definiować sytuację konfliktu interesów, rozumianą jako każdy przypadek potencjalnego odniesienia korzyści z określonego rozstrzygnięcia w sprawie przez osobą podejmującą decyzję (działanie) lub osobę jej najbliższą. W przypadku konfliktu interesów przewodniczący organu zarządzającego (prezes związku) powinien wykluczyć danego członka organu zarządzającego z podejmowania decyzji w sprawie objętej konfliktem, odnotowując ten fakt na piśmie. Członkowie organu zarządzającego powinni również sami zgłaszać zachodzące w ich opinii sytuacje konfliktu interesów. Polski Związek Sportowy powinien prowadzić pomocniczy rejestr dotyczący określonych z góry interesów członków organu zarządzającego, co pozwoli wykluczyć niektórych z nich z podejmowania decyzji jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Zarząd PZJ uchwałą nr U/2410/5/Z/2019 z dnia 13.05.2019 przyjął Kodeks Etyki PZJ, w którym m.in. zawarł zapisy dotyczące unikania konfliktów interesu.

 

Jak wynika z publicznie dostępnych danych córka Pana Jana Sołtysiaka (Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego) Pani Weronika Olga Sołtysiak jest Prezesem Zarządu Jeździeckiego Klubu Sportowego Przybyszewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie. JKS Przybyszewo jest bardzo prężnie działającym klubem sportowym, który od wielu lat we współpracy z Polski Związkiem Jeździeckim organizuje zawody w skokach przez przeszkody od imprez rangi regionalnej, przez zawody ogólnopolskie po imprezy mistrzowskie. Co ważne, w sprawie przedmiotowej uchwały dotyczącej przyznania prawa organizacji Halowego Puchar Polski Dzieci i Młodzieży przez  Hipodrom Sopot sp. o.o., JKS Przybyszewo w latach 2015-2019 było organizatorem Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży (kuców i małych koni) w Lesznie. Ponadto żona Pana Jana Sołtysiaka, Pani Lucyna Sołtysiak prowadzi działalność gospodarczą pod firmą  „Ach To Tu”, która to firma prowadzi m.in. Hotel Sandro Silver przy ul. Antoniny 11 w Lesznie.  Hotel Sandro Silver przy ul. Antoniny 11 w Lesznie, prowadzony przez Panią Lucynę Sołtysiak od kilku lat (w okresie kiedy Prezesem PZJ jest Jan Sołtysiak) świadczy usługi hotelowe i gastronomiczne na rzecz Polskiego Związku Jeździeckiego, m.in. podczas organizowanych na terenie JKS Przybyszewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie zgrupowań kadr narodowych PZJ.

 

Należy stwierdzić, iż Pan Jan Sołtysiak od początku pełnienia funkcji Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego brał udział w wielu głosowaniach Zarządu, a w związku z tym podejmował decyzje, które m.in. ustalały warunki organizacji zawodów jeździeckich w Polsce, w tym zasady konkurencji pomiędzy podmiotami organizującymi zawody, a także decydował o przyznaniu prawa przez PZJ organizacji zawodów mistrzowskich i cykli, w sytuacji gdy jego córka jest Prezesem Zarządu jednego z największych organizatorów zawodów w Polsce – JKS Przybyszewo. Jednym z najbardziej rażących przykładów konfliktów interesu jest uchwała Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 04.07.2017 nr U/1294/14/Z/2017, w której zatwierdzono wyniki II etapu Konkursu Ofert na Organizacje Mistrzostw Polski, Pucharów Polski i na koordynacje cykli Kalendarza PZJ w 2018 roku w zakresie dotyczącym cyklu Halowego Pucharu Polski w Skokach przez Przeszkody. Organizatorem Cyklu HPP w okresie sezonów 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 został wybrany JKS Przybyszewo. Należy wskazać, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu wzięło udział 5 członków Zarządu w tym Prezes Jan Sołtysiak. Kolejne uchwały w tym zakresie były podejmowane przez Zarząd PZJ w lutym 2019 roku – uchwała nr U/2334/2/Z/2019 i U/2335/2/Z/2019, w uchwałach tych ponownie głosował Pan Jan Sołtysiak. Dość znamiennym przykładem konfliktu interesów jest fakt, iż Pan Jan Sołtysiak występując oficjalnie jako Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego posługuje się adresem mailowym: spichlerz.silver@gmail.com. Tak było m. in. we wspólnym komunikacie prasowym dot. listu Polskiego Związku Tenisa, Polskiego Związku Golfa i Polskiego Związku Jeździeckiego adresowanego do Minister Rozwoju, Minister Sportu i Ministra Zdrowia, gdzie jako kontakt dla mediów w zakresie Polskiego Związku Jeździeckiego podano adres spichlerz.silver@gmail.com. Dochodziło do sytuacji, w których oficjalna korespondencja Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego wysyłana była za pomocą poczty elektronicznej Hotelu Sandro Silver.  To tylko jedne z wielu przykładów jak silne powiązania występują pomiędzy prywatną działalnością gospodarczą rodziny Pana Jana Sołtysiaka, a pełnieniem przez niego funkcji Prezesa PZJ.

 

Jak powszechnie wiadomo to Pan Jan Sołtysiak faktycznie zarządza JKS Przybyszewo, firmą Ach To Tu i Hotelem Sandro Silver. Wszyscy w środowisku jeździeckim wiedzą, że to Pan Jan Sołtysiak podejmuje kluczowe i bieżące decyzje w zakresie zawodów organizowanych przez JKS Przybyszewo. Co więcej Prezes PZJ niejednokrotnie w oficjalnych wypowiedziach przyznał, że jest organizatorem zawodów w Lesznie. W naszej ocenie Pan Jan Sołtysiak nie powinien pełnić funkcji Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego ze względu na oczywisty konflikt interesów pomiędzy PZJ, a klubem JKS Przybyszewo, którego córka (Weronika Sołtysiak), czyli osoba najbliższa jest Prezesem Zarządu oraz firmą jego żony Lucyny Sołtysiak „Ach To Tu”, która prowadzi  Hotel Sandro Silver.

 

Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń i podjętych uchwał w związku z rażącym konfliktem interesu i brakiem transparentnego działania w zakresie przyznania prawa organizacji Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży w latach 2020-2022.

 

  1. Dnia 9.12.2019 roku Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego ogłosił konkurs na organizację imprez mistrzowskich, w tym Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży w latach 2021, 2022, 2023.

  2. Dnia 10.01.2020 Zarząd podjął uchwałę nr U/2716/1/E/2020, w której bez podania oficjalnego powodu unieważnił konkurs na organizacje MP i PP w 2021 roku i latach dalszych ogłoszonym na stronie internetowej PZJ w dniu 09.12.2019 roku w zakresie dotyczącym Halowego Pucharu Polski DiM. Z informacji jakie posiada Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego wynika, że oferty w unieważnionym konkursie złożyły m.in. Hipodrom Sopot Sp. z o.o. i JKS Przybyszewo.

  3. Dnia 12.02.2020 r. na stronie ww.pzj.pl Zarządu PZJ opublikował warunki kolejnego konkursu na organizację Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży, opracowane przez Przewodniczącą Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży. Należy dodać, iż Przewodnicząca Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży bardzo rzetelnie przygotowała zasady przedmiotowego konkursu, przede wszystkim bardzo szczegółowo określając kryteria  oceny złożonych ofert oraz minimalne warunki, które musieli spełnić oferenci.

  4. W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 Zarząd PZJ dnia 12.03.2020 r. podjął uchwałę nr U/2781/3/E/2020, w której zdecydował o zwrocie opłat za wpis zawodów do kalendarza PZJ: „…Wszelkie imprezy mistrzowskie oraz międzynarodowe organizowane w Polsce, w przypadku zmiany ich terminu tj. przesunięcia lub odwołania korzystać będą z pierwszeństwa w kalendarzu imprez. Opłaty za wpis do kalendarza PZJ za imprezy odwołane z powodu epidemii koronawirusa zostaną zwrócone.”

  5. Hipodrom Sopot Sp. z o.o. wystosowała pismo do Zarządu PZJ datowane na 9.04.2020 r., w którym zawnioskowała o zwrot opłat za wpis do kalendarza PZJ w związku z odwołaniem zawodów przez COVID-19.

  6. Dnia 19.04.2020 r. Zarząd PZJ podjął uchwałę nr U/2792/3/E/2020: „Zarząd PZJ zatwierdził wyniki Konkursu Ofert na Organizatora Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży w Skokach przez Przeszkody w roku 2021 i w latach dalszych. Na konkurs wpłynęła jedna oferta przedstawiona przez Hipodrom Sopot Sp. Zoo na organizacje w latach 2021, 2022 i 2023 HPP DiM. Zarząd PZJ przyznaje Hipodrom Sopot Sp. z oo. organizacje Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży w Skokach przez Przeszkody w latach 2021, 2022 i 2023.”

  7. Dnia 21.04.2020 r. Zarząd PZJ podjął uchwałę nr U/2794/3/E/2020: „W związku z pismem Hipodromu Sopot sp. z o.o. z dnia 31 marca 2020r. do Prezesa PZJ w sprawie odwołania Międzynarodowych Zawodów Konnych CSIO5*, które miały odbyć się w dnia 11-14.06.2020r. z powodu pandemii koronawirusa COVID- 19 - Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego akceptuje odwołanie przez Hipodrom Sopot sp. z o.o. Międzynarodowych Zawodów Konnych CSIO5* Sopot z uwagi na wystąpienie siły wyższej w rozumieniu art. 9 umowy z dnia 11.10.2018 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdyby FEI z jakichkolwiek przyczyn uznała, że zawody powinny się jednak odbyć i odwołanie zawodów było bezpodstawne i w związku z tym obciążyła PZJ stosownymi opłatami, karami, odszkodowaniami lub innymi należnościami to wówczas zgodnie z art. 2 ust. 3 zawartej umowy - Polski Związek Jeździecki będzie domagał się od Hipodromu Sopot sp. z o.o. ich zwrotu…”

  8. Dnia 27.04.2020 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli organizatorów zawodów jeździeckich (w tym Hipodrom Sopot Sp. z o.o.) z Zarządem PZJ, podczas której Prezes PZJ Pan Jan Sołtysiak zadeklarował, iż opłaty za wpis do kalendarza PZJ będą zwracane, a wzajemne rozliczenia będą dokonywane za zasadzie kompensaty.

  9. Dnia 10.05.2020 r. Zarząd PZJ podjął uchwałę nr U/2813/3/E/2020: „Zarząd PZJ z powodu nieopłacenia przez Hipodrom Sp. z o.o. w terminie faktury (FV0028/04/2020) za prawo do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody unieważnia wyniki konkursu na organizatora HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021 i latach dalszych ogłoszone w uchwale nr U/2792/3/E/2020. Termin płatności FV0028/04/2020 minął w dniu 04.05.2020 roku. Jednocześnie Zarząd PZJ zatwierdza ogłoszenie nowego konkursu na organizację HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021 i latach dalszych na tych samych warunkach z dodatkowym warunkiem wpłaty do PZJ wraz ze złożeniem oferty kwoty za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021. Kwota ta w przypadku niewygrania konkursu zostanie zwrócona oferentowi. W przypadku oferenta, który wygra konkurs kwota ta nie zostanie zwrócona i automatycznie zostanie zaliczona na poczet opłaty za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody za 2021 rok. Opłata za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody wynosi minimum 15 000 PLN i jej wpłacona i tym samym zaoferowana wysokość będzie również brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wyników konkursu ofert. Polski Związek Jeździecki ponownie ogłasza KONKURS OFERT na organizację Halowego Pucharu Polski DiM w 2021 r. i latach dalszych”

W momencie podjęcia przez Zarząd PZJ ostatniej z wymienionych uchwał (nr U/2813/3/E/2020), zobowiązania PZJ w stosunku do Hipodrom Sopot sp. z o.o. z tytułu zwrotu opłat za wpis do kalendarza były ponad dwukrotnie wyższe niż zobowiązania Hipodrom Sopot sp. z o.o. wobec PZJ, włącznie z opłatą za prawo do organizacji Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży w wysokości 15.000 zł. Stanowczo sprzeciwiamy się podjętej przez Zarząd PZJ decyzji o odebraniu spółce Hipodrom Sopot prawa organizacji HPP Dzieci i Młodzieży wyłącznie z powodu braku wpłaty w wysokości 15.000 zł.  Co więcej, zgodnie z opublikowanymi protokołami posiedzeń Zarządu PZJ, we wskazanych wyżej uchwałach głosował Pan Jan Sołtysiak, w związku z tym po raz kolejny doszło do konfliktu interesu pomiędzy działalnością PZJ, a JKS Przybyszewo.

 

Z dużym niepokojem jako zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego odebraliśmy podjętą przez Zarząd PZJ uchwałę nr U/2816/3/E/2020 dotyczącą pozbawienia członkostwa zwyczajnego PZJ kluby, które nie opłaciły licencji ogólnopolskiej. Sprawa była podnoszona w ciągu ostatnich lat przez zarządy PZJ co najmniej dwukrotnie i za każdym razem zwyciężało stanowisko, w którym klub aktywnie funkcjonujący w ramach struktur wojewódzkich nie powinien być pozbawiany członkostwa w PZJ tylko dlatego, że aktualnie nie posiada licencji ogólnopolskiej. To kluby tworzą PZJ, dodatkowo są zrzeszone w Wojewódzkich Związkach Jeździeckich będących składową PZJ i takie podejście do sprawy poprzednich zarządów wydaje się naturalne i oczywiste. Nie akceptujemy praktyki, w której pracownicy biura PZJ, przed podjęciem uchwały przez Zarząd PZJ, uprzedzali przedstawicieli wybranych klubów o zamiarze pozbawienia ich członkostwa w Polskim  Związku Jeździeckim. Co więcej znamy przypadki w których, uprzedzone przez biuro PZJ kluby nie uregulowały zaległych składek członkowskich, a mimo to nie zostały usunięte z listy członków Związku. Inne kluby natomiast bez żadnego uprzedzenia zostały w przedmiotowej uchwale pozbawione członkostwa w PZJ. Tym bardziej budzi nasz sprzeciw takie działanie w roku w wyborczym, w którym w IV kwartale będziemy wybierać nowych delegatów na walny zjazd spośród członków Związku, a także będziemy wybierać nowy zarząd PZJ.

 

Reasumując, wzywamy Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego do uchylenia uchwały nr U/2813/3/E/2020 z dnia 10.05.2020 r. oraz uchwały  nr U/2816/3/E/2020 z dnia 12.05.2020 r. Ponadto wzywamy Pana Jana Sołtysiaka do złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego ze względu na naruszenie przepisów ustawy o sporcie oraz rażący konflikt interesów pomiędzy pełnioną funkcją Prezesa PZJ, a działalnością JKS Przybyszewo i firmy Ach To Tu – Hotel Sandro Silver.

 

                                                                      

Zarząd

Pomorskiego Związku Jeździeckiego

 

Do wiadomości:

1.    Minister Sportu

2.    Komisja rewizyjna Polskiego Związku Jeździeckiego

3.    Wojewódzkie Związki Jeździeckie