Regulamin Sklepu Internetowego www.swiatkoni.pl

Spis treści

I Regulamin sklepu internetowego II Wstęp § 1 Wszystkich użytkowników obowiązuje w swoich wypowiedziach kultura osobista, szacunek dla innych użytkowników strony oraz osób wymienionych w komentowanej wiadomości. § 2 Zabronione jest umieszczanie w komentarzach ofert handlowych, tekstów reklamowych firm, stajni, sklepów lub jakichkolwiek przedsięwzięć komercyjnych oraz umieszczania odnośników do obcych stron internetowych. § 3 Komentarze odnoszące się do innej osoby wymienionej z imienia i nazwiska powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby piszącej komentarz. Brak imienia i nazwiska autora wpisu w przypadku szczególnie kategorycznych wpisów może być powodem do usunięcia § 4 Zamieszczane komentarze muszą być wolne od: § 5 Zabronione jest posługiwanie się różnymi nickami przy pisaniu komentarzy z jednego adresu IP komputera. Tego rodzaju wpisy będą kasowane. § 6 Wszystkie pisane pod wiadomościami komentarze muszą być podpisane przez autora swoim imieniem i nazwiskiem (patrz §2) lub nickiem (pseudonimem). Pseudonim powinien być w miarę krótki i nie zawierający znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.). § 7 §7. Komentarze odnoszące się do innych komentarzy muszą być podpisane przez autora jego imieniem i nazwiskiem lub nickiem. Na przykład komentarz odnoszący się do wpisu podpisanego przez użytkownika „x” powinien być podpisany: „y do x” zamiast samego „do x § 8 Komentarze podpisywane przez użytkowników podszywających się pod instytucje lub inne osoby będą przez Administratora usuwane (po weryfikacji). § 9 Zabronione jest pisanie komentarzy niewiele wnoszących lub niezwiązanych z tematem. § 10 Komentarze pisane pod newsami na stronie internetowej Świata Koni wyrażają opinie i poglądy ich autorów. Administrator strony www.swiatkoni.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane w komentarzach. § 11 Za treść publikowanych w komentarzach wypowiedzi odpowiedzialność (w tym karną, przewidzianą polskim prawodawstwem) ponosi ich autor. (warto zdawać sobie sprawę, że anonimowość w internecie jest bardzo iluzoryczna) § 12 Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Administratorowi strony www.swiatkoni.pl § 13 Administratorowi strony www.swiatkoni.pl przysługuje prawo do usuwania wpisów naruszających niniejszy Regulamin. W przypadkach powtarzającego się naruszania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Administratorowi przysługuje prawo do czasowe
I Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia Ogólne


1.1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem")  określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.swiatkoni.pl i w szczególności reguluje:

a)      warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

b)      warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)      zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d)      zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2.    Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a)      Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem www.swiatkoni.pl

b)      Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Wydawnictwo Świat Koni Robert Pytliński, ul. Ofiarna 4/21, 93-380 Łódź, NIP 729-119-34-08; REGON 471645775; działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej  redakcja@swiatkoni.pl, numer telefonu: +48 694427502 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

c)      Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

d)     Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e)      Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości pt. „„Zamówienie nr. …… ” (§. 3.7. Regulaminu);

f)       Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

g)      Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta

h)      Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

i)        Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3     Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail redakcja@swiatkoni.p natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

Wydawnictwo Świat Koni

3 Maja 64/66 lok. 11

93-408 Łódź

1.4     Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5     Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

1.6     Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7     Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Wydawnictwo Świat Koni Robert Pytliński, ul. Ofiarna 4/21, 93-380 Łódź, NIP 729-119-34-08; REGON 471645775; działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej  redakcja@swiatkoni.pl, numer telefonu: +48 694427502 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

 

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną


2.1     W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2     Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3     Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Usługa Konto Klienta:

1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.2. Usługa interaktywny formularz:

1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży
 

3.1.   Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia za pomocą systemu Sklepu internetowego;

b) złożenie zamówienia poprzez pocztę mailową (wysłanie zamówienia na adres: redakcja@swiatkoni.pl);

3.2. W celu złożenia Zamówienia przez Sklep Internetowy należy:

Wybrać oraz dodać produkt do Wirtualnego Koszyka;
Gdy w koszyku znajdują się już wszystkie produktu należy przejść do składania zamówienia używając przycisku „Do kasy”.
Zostajemy przekierowani do podstrony na której mamy możliwość sprawdzenia stanu zamówienia, ceny jednostkowej za poszczególne produkty oraz ceny łącznej. W tym momencie należy również wybrać z możliwych rodzaj dostarczenia wybranego towaru. Po czym należy kliknąć przycisk „Dalej”
W kolejnej sekcji zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj”).
Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mogą wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta Użytkownika (logowania), w tym celu wypełniają pola dla złożenia jednorazowego zamówienia bez konieczności tworzenia konta, dane obowiązkowe to: dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz mail a następnie klikają przycisk „Dalej” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu).

Używając przycisku „Dalej” Klient przechodzi do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia, tzn.:

przedmiot zamówienia
jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują)
wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności
następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza i potwierdzić przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3.3.  Złożenie zamówienia poprzez e-mail - redakcja@swiatkoni.pl

W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres redakcja@swiatkoni.pl. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 48 godzin. Sprzedawca informuje Klienta o odnotowaniu zamówienia wiadomością mailową pt. Zamówienie nr……..
Umowę poczytuję się za zawartą chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do Realizacji pkt. 3.10 Regulaminu (wiadomość mailowa pt. Zamówienie przyjęte do realizacji)
3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.5.  W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

3.6.   Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.7.   Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia (wiadomość pt. Zamówienie nr…….)

3.8.   Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.9.      Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

3.10.    Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji”

3.11.    Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu)

3.12.    Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

3.13.    Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-15.00.

3.14.    Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór


4.1     Płatność

4.1.1.   Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2.   Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3.   Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTpay.pl (przykładowe dostępne sposoby to: karta płatnicza online; przelew tradycyjny – blankiet; mTransfer; Przelewy24 BZWBK; Płacę z Inteligo; Płać z ING; Płacę z iPKO).
Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.4.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2.    Dostawa

4.2.1.   Zamówienia złożone  przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia. 

4.2.2.   Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

4.2.3.   W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż  trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7 Regulaminu).

4.2.4.   Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.10 Regulaminu.

4.2.5.   Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą. W zależności od aktualnie obowiązującej oferty może to być:

1. Poczta-Polska, ul. Żywotna 66/68, 93-385 Łódź, Placówka pocztowa UP Łódź 23

4.3.    Odbiór towarów

4.3.1.   Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2.   W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić  protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3.   Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej  prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4.   W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§ 5 Dane osobowe


5.1.    Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Świat Koni Robert Pytliński, ul. Ofiarna 4/21, 93-380 Łódź, NIP 729-119-34-08; REGON 471645775; działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej  redakcja@swiatkoni.pl, numer telefonu: +48 694427502 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

5.2.   Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

a. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

b. Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

c. Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

5.3.   Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.4.    Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

5.5.   Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a. Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

b. Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

c. Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

d. Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

5.6.  Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

5.7.  Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5.8. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

5.9. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

5.10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5.11. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.    Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

Wydawnictwo Świat Koni Robert Pytliński,
ul. 3 Maja 64/66 lok. 11
93-408 Łódź

6.1.3.   Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres redakcja@swiatkoni.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.1.4.   W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy redakcja@swiatkoni.pl bądź listownie na adres sklepu:

Wydawnictwo Świat Koni Robert Pytliński,
ul. 3 Maja 64/66 lok. 11
93-408 Łódź

6.2.2.   W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6.2.3.   Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

6.2.4.   Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy


7.1.    Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Wydawnictwo Świat Koni Robert Pytliński,
ul. 3 Maja 64/66 lok. 11
93-408 Łódź

lub mailowo na adres: redakcja@swiatkoni.pl

7.2.    Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3.    Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4.    W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

7.5.    Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7.8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10.    Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

§ 8 Informacje dodatkowe


8.1.    Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze sklepu, www.swiatkoni.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:

8.1.1.   Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

8.1.2.   Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej  c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej

8.1.3.   Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

8.1.4.   Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

8.1.5.   Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

8.2.       Informacja dla Klienta sklepu www.swiatkoni.pl w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.2.1.   W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj czy ilość towarów). W przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i odpowiednich jego podstronach. W przypadku problemów prosimy o kontakt - mailowy redakcja@swiatkoni.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu: +48 694427502 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

8.2.2.   Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Zamówienie nr …..”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: redakcja@swiatkoni.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 694427502 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

8.2.3.   Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

8.3.    Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.3.1.1.  Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

8.3.1.2.  Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

8.4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5.    Zmiany w regulaminie:

8.5.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.5.2.   Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.5.3.   Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.6.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.7.    Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z  niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.

8.8.      Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

Powyższy regulamin obowiązuje od 18 września 2018 r.

 

Polityka prywatności

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.swiatkoni.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać? Witryna internetowa www.swiatkoni.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy zapytania przesyłane przez dostępny na stronie formularz). Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak:

  • diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/
  • analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.
    W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny.

 

Cookies

Witryna www.swiatkoni.pl l wykorzystuje pliki „Cookies”. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji "Cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.swiatkoni.pl wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób.

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

 

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www.swiatkoni.pl

Strona www.swiatkoni.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informację. Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Informacje, które pochodzą z formularza są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane także do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Witryna internetowa www.swiatkoni.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.swiatkoni.pl, takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

 

Profilowanie

Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

 

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zabezpieczenia

Witryna internetowa www.swiatkoni.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, proszone są o kontakt z administratorem.

Administrator danych osobowych 

Wydawnictwo Świat Koni Robert Pytliński,

ul. Ofiarna 4/21,

93-380 Łódź,

NIP 729-119-34-08;

REGON 471645775

e-mail: redakcja@swiatkoni.pl  ; tel. +48 694427502

II Wstęp

Strona internetowa www.swiatkoni.pl jest platformą przeznaczoną dla osób związanych z szeroko pojętym jeździectwem. Możliwość pisania komentarzy pod zamieszczonymi na stronie internetowej wiadomościami służy wymianie uwag i informacji w temacie poruszanym w komentowanej wiadomości. W celu „ucywilizowania” toczonych pod wiadomościami dyskusji wprowadza się niniejszy Regulamin.

§ 1 Wszystkich użytkowników obowiązuje w swoich wypowiedziach kultura osobista, szacunek dla innych użytkowników strony oraz osób wymienionych w komentowanej wiadomości.
§ 2 Zabronione jest umieszczanie w komentarzach ofert handlowych, tekstów reklamowych firm, stajni, sklepów lub jakichkolwiek przedsięwzięć komercyjnych oraz umieszczania odnośników do obcych stron internetowych.
§ 3 Komentarze odnoszące się do innej osoby wymienionej z imienia i nazwiska powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby piszącej komentarz. Brak imienia i nazwiska autora wpisu w przypadku szczególnie kategorycznych wpisów może być powodem do usunięcia
§ 4 Zamieszczane komentarze muszą być wolne od:
  • określeń wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe
  • treści rasistowskich
  • treści podżegających do nienawiści wobec osób lub grup ludzi
  • treści pornograficznych
  • treści odnoszących się do cech osób
§ 5 Zabronione jest posługiwanie się różnymi nickami przy pisaniu komentarzy z jednego adresu IP komputera. Tego rodzaju wpisy będą kasowane.
§ 6 Wszystkie pisane pod wiadomościami komentarze muszą być podpisane przez autora swoim imieniem i nazwiskiem (patrz §2) lub nickiem (pseudonimem). Pseudonim powinien być w miarę krótki i nie zawierający znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).
§ 7 §7. Komentarze odnoszące się do innych komentarzy muszą być podpisane przez autora jego imieniem i nazwiskiem lub nickiem. Na przykład komentarz odnoszący się do wpisu podpisanego przez użytkownika „x” powinien być podpisany: „y do x” zamiast samego „do x
§ 8 Komentarze podpisywane przez użytkowników podszywających się pod instytucje lub inne osoby będą przez Administratora usuwane (po weryfikacji).
§ 9 Zabronione jest pisanie komentarzy niewiele wnoszących lub niezwiązanych z tematem.
§ 10 Komentarze pisane pod newsami na stronie internetowej Świata Koni wyrażają opinie i poglądy ich autorów. Administrator strony www.swiatkoni.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane w komentarzach.
§ 11 Za treść publikowanych w komentarzach wypowiedzi odpowiedzialność (w tym karną, przewidzianą polskim prawodawstwem) ponosi ich autor. (warto zdawać sobie sprawę, że anonimowość w internecie jest bardzo iluzoryczna)
§ 12 Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Administratorowi strony www.swiatkoni.pl
§ 13 Administratorowi strony www.swiatkoni.pl przysługuje prawo do usuwania wpisów naruszających niniejszy Regulamin. W przypadkach powtarzającego się naruszania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Administratorowi przysługuje prawo do czasowe