Zgodnie z opublikowanym w dniu 21 grudnia 2020 roku rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązywać będzie szereg ograniczeń znacząco wpływających na życie naszych stajni i ośrodków jeździeckich.

 

W nowym rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym walki z koronawirusem SARS Cov-2 zawarte zostały regulacje, które w istotny sposób odnoszą się do działania stajni i ośrodków jeździeckich w terminie od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku.

 

Jednym z obostrzeń, które wprowadzono w listopadzie a w nowym rozporządzeniu RM przedłużono okres jego obowiązywania do 17 stycznia 2021 roku jest ograniczenie przemieszczania się młodzieży do 16 roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00. (§ 9 rozporządzenia).

 

Oznacza to, że osoby do 16 roku życia nie mogą od poniedziałku do piątku samodzielnie (bez nadzoru osoby dorosłej) przyjechać w godzinach od 8 do 16 do stajni na trening lub jazdę, jeśli odbywają się one poza szkołą.
Na ogół stajnie i ośrodki jeździeckie usytuowane są poza obiektami szkolnymi lub placówkami oświatowymi. Stąd ograniczenie to dotykać będzie większość stajni.
Nie wiedzieć czemu uznano, że swobodne poruszanie się młodocianych w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii, a w sobotę i niedzielę już nie.

 

Przerwanie transmisji COVID-19 to jedyny skuteczny sposób na zwycięstwo w walce z koronawirusem. Umożliwi to szczepionka przeciwko COVID-19. Zanim jednak rozpoczniemy proces szczepień, musimy być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni. Dlatego też rząd podjął decyzję o przedłużeniu od 28 grudnia do 17 stycznia tzw. etapu odpowiedzialności z dodatkowymi ograniczeniami. Zgodnie z rozporządzeniem z 21.12.2020 oprócz dotychczasowych obostrzeń, m.in. zakazu przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie),(...)

 

Takie uzasadnienie dla tej decyzji otrzymaliśmy z Centrum Informacyjnego Rządu po zwróceniu się do Kancelarii Premiera RP z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości.

 

Wydawać by się mogło, że użyte w powyższym stwierdzeniu słowo „półkolonie” może stanowić rozwiązanie problemu dla stajni i ośrodków jeździeckich. W okresie ferii zimowych, które decyzją ministra edukacji i nauki zostały ustalone w jednym terminie dla wszystkich województw w dniach od 4 do 17 stycznia 2021 roku, stajnie i ośrodki mogłyby organizować półkolonie, na które młodzież do 16 roku życia mogłaby samodzielnie dojeżdżać.
Niestety. Półkolonie można zorganizować wyłącznie dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej, a więc dla dzieci do lat 10. Żaden z rodziców dzisiaj nie pozwoli chyba swojemu dziecku do lat 10 na samodzielne podróże do stajni pod miastem.
Skąd więc to ograniczenie wiekowe? Oto odpowiedź na to pytanie z Centrum Informacyjnego Rządu:

 

W czasie tegorocznych ferii zimowych, w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. To odpowiedź na prośby rodziców i organizatorów półkolonii, którym dajemy możliwość, aby w ścisłym reżimie sanitarnym zorganizować opiekę dla najmłodszych dzieci. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

 

Jak widać, dotarcie młodzieży do lat 16 w okresie ferii zimowych do stajni i ośrodków jeździeckich będzie mocno utrudnione. W ciągu tygodnia, w godzinach kiedy rodzice na ogół pracują, młodzież nie może samodzielnie się poruszać. W weekendy, kiedy rodzice mają wolne, już może. Jeśli jest gdzieś ukryty sens tego rozwiązania, to nie tylko bardzo głęboko, ale chyba został on opatrzony klauzulą „ściśle tajne”, bo nikt nie che go ujawnić.

 

Zastanówmy się jednak przez chwilę, czy w okresie od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku stajnie i ośrodki jeździeckie będą mogły prowadzić swoją dotychczasową działalność?

 

Na pytanie o tę kwestię do ministerstwa sportu odpowiedzi co prawda nie otrzymaliśmy, ale na stronie internetowej ministerstwa sportu zamieszczono informację pt. „Nowe zasady bezpieczeństwa w sporcie”.

 

Ministerstwo sportu informuje w tym tekście, że na skutek obostrzeń wprowadzonych rozporządzaniem Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w terminie od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku obowiązywać będzie:

 

Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem podmiotów:
1. działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
2. dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • bez udziału publiczności.

Czyżby ukryty lockdown dla stajni i ośrodków jeździeckich?

 

Może nie do końca. Cytowany na internetowej stronie ministerstwa sportu tekst to fragment rozporządzenia RM z dnia 21 grudnia 2020 roku. Dokładnie rzecz ujmując to w pierwszej części § 10. pkt 1 z dalszymi podpunktami. W tekście na stronie ministerstwa sportu zabrakło podpunktu 3, który mówi:

 

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

 

Jak widać, jeśli właściciel stajni lub ośrodka jeździeckiego zarejestrował swoją działalność gospodarczą w oparciu o klasyfikację PKD 96.06.Z, to w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia powinien stajnię lub ośrodek jeździecki zamknąć.

 

PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Sekcja ta obejmuje: - działalność organizacji członkowskich, - naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego - działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

 

Jeśli jest inaczej, to w tym samym paragrafie, w punkcie 15 przeczytać możemy, to co na stronie ministerstwa sportu zacytowano w drugiej części tekstu, czyli kto w przedmiotowym okresie może prowadzić swoją działalność gospodarczą. Istotny fragment cytatu ze strony ministerstwa sportu zaznaczony został pogrubioną czcionką. Warto wczytując się w tę treść dopisać jeden, istotny chyba fragment, który pewnie przez pomyłkę zniknął w wersji ministerstwa sportu.

 

Otóż po słowach „jest dopuszczalne” w rozporządzeniu znajduje się jeszcze zapis:

po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

Poniżej poprawny tekst § 10. pkt 15 rozporządzenia RM z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 

§ 10. pkt 15

Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

 

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Jak widać, stajnie i ośrodki jeździeckie mogą przy zachowaniu pewnych warunków prowadzić swoją działalność w przypadku, kiedy dotyczy to działalności sportowej. Po pierwsze uczestnikami tej działalności muszą jednak być jeźdźcy zawodowi, jeźdźcy pobierający stypendium sportowe, jeźdźcy będący członkami KN lub reprezentacji olimpijskiej, lub paraolimpijskiej oraz dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Jeździecki. Po drugie właściciel stajni lub ośrodka jeździeckiego musi posiadać działalność gospodarczą zarejestrowaną w oparciu o dział 93.0 PKD. Po trzecie w końcu, działanie to nie może odbywać się w towarzystwie publiczności.

 

PKD 93.0 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. Dział ten obejmuje:
- działalność w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc historycznych, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz rezerwatów przyrody, działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
Dział ten nie obejmuje:
- działalności związanej z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej, takiej jak: produkcja przedstawień teatralnych na żywo, koncertów, przedstawień operowych, baletowych i pozostałych produkcji scenicznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 90.

 

Pominięty na internetowej stronie ministerstwa sportu fragment mówi niestety o tym, że warunkiem prowadzenie swojej działalności jest jednoczesne spełnienie wszystkich wymienionych wyżej warunków. Czy oznacza to, że prowadzenie stajni i ośrodków rekreacyjnych w jeździectwie będzie zabronione?

 

Zwróciliśmy się o interpretację również i w tej sprawie do ministerstwa sportu, ministerstwa zdrowia i do kancelarii Premiera Rządu RP. Niestety, jak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 

Oczywiście będziemy dalej prosili o udzielenie odpowiedzi na to i jeszcze inne pytania. Mamy nadzieję, że decydenci pochylą się nad kwestią rekreacyjnego uprawiania jeździectwa i pomogą znaleźć takie rozwiązanie, które po pierwsze nie spowoduje konieczności zamknięcia takich stajni, a po drugie nie zamknie dostępu do stajni wielkiej rzeszy jeźdźców nie zainteresowanych współzawodnictwem sportowym. Kontakt z koniem nie stanowi zagrożenia epidemicznego, nie stanowi nośnika transmisji koronawirusa SARS Cov-2.