Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zmienił termin i miejsce Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów PZJ oraz godziny rozpoczęcia Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów PZJ.

 


O pierwotnym wyznaczeniu miejsca i czasu odbycia obydwu Zjazdów informowaliśmy TUTAJ

 

Ponieważ przeprowadzenie tego samego dnia Zjazdu Sprawozdawczego za rok 2020 oraz Sprawozdawczo – Wyborczego jest niemożliwe bez naruszenia postanowień Statutu PZJ oraz ustaw o sporcie oraz o stowarzyszeniach, Zarząd PZJ wycofał się z tego pomysłu i rozdzielił obydwa Zjazdy terminem minimum 30 dni.

 

Wiąże się to z zapisami Statutu PZJ, które mówią, że mandaty Delegatów starej kadencji wygasają na 30 dni przed ogłoszonym terminem Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego.

A tylko Delegaci starej kadencji mogą skwitować Zarząd i przyjąć lub odrzucić sprawozdanie Zarządu za rok 2020 oraz tylko oni mogą dokonać w starych władzach wyborów uzupełniających.

Czynność ta jest wymagana przez Statut PZJ po rezygnacji dwóch członków Zarządu.

 

Tak więc po odwołaniu uchwał z 13 lipca 2021 roku Zarząd PZJ podjął nowe uchwały, na mocy których Walny Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się w czwartek 19 sierpnia 2021 roku w Górze (województwo dolnośląskie) Sala Asti, 56-200 Góra, ul. Wrocławska 80 (obok stacji „Orlen”).

 

  • I Termin – godzina 11.00
  • II Termin – godzina 11.30

 

Co w związku z tymi zmianami warto wiedzieć?

 

Po pierwsze to, że w pierwszym Zjeździe, który odbędzie się w sierpniu uczestniczyć mogą wyłącznie Delegaci wybrani na kadencję 2016 – 2020.

 

W Zjeździe wrześniowym, kończącym przedłużoną z powodu Covid kadencję uczestniczyć mogą wyłącznie nowi Delegaci, wybrani w każdym z WZJ. Ilość mandatów dla każdego z WZJ określa wyliczenie wykonane przez Zarząd PZJ w oparciu o dane o członkach Związku na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

Sposób wyboru nowych Delegatów regulowany jest przez §29 Statutu PZJ. Jego lektura przynosi kilka istotnych informacji, które w największym skrócie można ująć:

 

  • Delegaci wybierani są podczas zjazdów delegatów poszczególnych WZJ. Za prawidłowość tych wyborów odpowiada każdy z WZJ.
  • Czynne prawo wyborcze w wyborach Delegatów mają przedstawiciele członków zwyczajnych PZJ. A więc w głosowaniu wybierającym Delegatów może wziąć udział wyłącznie po jednym Delegacie WZJ z każdego klubu będącego członkiem PZJ.
  • Wyboru Delegatów z listy rezerwowych należy dokonać w odrębnych głosowaniach. A więc rezerwowymi nie mogą być ci z kandydatów którzy uzyskali w wyniku głosowania wybierającego Delegatów mniejsza ilość głosów.
  • Każdy z WZJ w terminie 7 dniu po wyborach Delegatów powinien o wynikach poinformować Buro PZJ.

 

Zapisy te, jakby nie wydawały się zbyt głęboko sięgające w organizację życia WZJ, są obowiązujące. Bo tak reguluje te sprawy przyjęty przez Delegatów PZJ i zatwierdzony przez KRS Statut PZJ.

 

Wszelkie uwagi w tej kwestii należy kierować do swoich Delegatów PZJ, którzy podczas Zjazdu mogą zgłaszać je Zjazdowi. Tylko tą drogą można wpłynąć na ewentualne korekty zapisów Statutu PZJ.