Zgodnie ze Statutem, jednym z podstawowych środków służących realizacji celu istnienia Polskiego Związku Jeździeckiego jest opracowywanie kierunków rozwoju jeździectwa w Polsce. Pomimo tego do dzisiaj PZJ nie posiada zaakceptowanej przez całe środowisko strategii rozwoju jeździectwa na najbliższe lata.

 


Co prawda dokument o nazwie Strategia Rozwoju Polskiego Jeździectwa w latach 2019 – 2021 został opracowany i przyjęty aż trzema uchwałami Zarządu PZJ w roku 2019, ale nie znalazł on uznania Delegatów podczas ubiegłorocznego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów PZJ.

 

W efekcie końcowym Zjazd swoją uchwałą powołał do życia Komisję ds. Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa.

 

Komisja ta, przy współpracy z Wojewódzkimi Związkami Jeździeckimi, działając od października 2020 roku do czerwca 2021 roku, przygotowała projekt dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Polskiego Jeździectwa w latach 2021 – 2024.

 

Komisja zwróciła się do redakcji Świata Koni z prośbą o udostępnienie wszystkim zainteresowanym opracowanego przez siebie dokumentu, co niniejszym czynimy.

 

Jak wynika z przesłanej nam uchwały Komisji, powodem przesłania wyniku swojej pracy jest chęć poddania go jak najszerszej, środowiskowej konsultacji.

 

Po zapoznaniu się z treścią projektu (plik w załączniku) prosimy swoje uwagi kierować do dnia 31 lipca 2021 roku na mailowy adres: strategia@pzj.pl.

 


Z pytaniem co nowego zawiera opracowany przez Komisję projekt, zwróciliśmy się do jej przewodniczącego, pana Zbigniewa Krasowskiego.

 

ŚK - Panie Przewodniczący, co w opracowanym przez Waszą Komisję projekcie Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa na lata 2021 – 2024 jest innego w stosunku do odrzuconego przez Delegatów w ubiegłym roku dokumentu o tej nazwie?

 


Z.K. - Dziękuję za możliwość przedstawienia poglądu na ten temat. Już na wstępie naszej rozmowy chciałbym poinformować, że bazą dla naszej pracy był odrzucony przez Zjazd w ubiegłym roku dokument opracowany przez Zarząd, ale zmieniamy w nim narzędzia do osiągnięcia celu. Chciałbym jednak podkreślić, że przy tworzeniu naszej wersji Strategii szczególną uwagę przywiązaliśmy do stosowania rozwiązań wynikających z Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządzania Polskimi Związkami Sportowymi. Korzystaliśmy z metody SMART i analizy SWOT przy określaniu celów.

 


ŚK – Przepraszam, że wpadnę w słowo, ale wydaje się, że korzystanie w zarządzaniu z metody SMART czy z określaniu celów za pomocą analizy SWOT już przerabialiśmy na początku kadencji 2012 – 2016. Życie zweryfikowało później zapowiedzi czy intencje. I nie była to szczególnie pozytywna weryfikacja. Twórcy poprzedniej Strategii też powoływali się na te same metody czy wzorce.

 


Z.K. - Tak oczywiście doskonale pamiętam ten moment w historii PZJ. Nie o to jednak idzie, żeby się teraz licytować kto zrobił to lepiej. Ja tylko powiedziałem, jak członkowie naszej Komisji podeszli do zleconego im przez Zjazd zadania. Nasza Komisja, zgodnie z KDP, postawiła zdecydowanie na zarządzanie strategiczne przez Zarządu i zarządzanie operacyjne przez Sekretarza Generalnego z Biurem PZJ. Zarząd powoływany jest do pracy społecznej, ale mocno stawiamy na profesjonalizm na każdym stanowisku. Kwestie operacyjne realizują opłacane za dobrą pracę osoby, które rozliczamy z efektów tej pracy.

Drugą kwestią, którą chciałbym podnieść przy przedstawianiu naszego Projektu jest kwestia szkolenia. Doświadczeni szkoleniowcy oraz członkowie Komisji, mówią w tej kwestii jednym głosem: Związek powinien powrócić do koncepcji stworzenia Centralnego Ośrodka Wyszkolenia. Miejsce to przejęłoby funkcje takie jak: organizacja imprez mistrzowskich do czego zobowiązuje PZJ ustawa o sporcie, szkolenie i egzaminowanie instruktorów/trenerów, przygotowywanie i szkolenie osób oficjalnych na zawodach, szkolenie podkuwaczy czy też organizatorów zawodów. Miejsce to umożliwiałoby prowadzenie tych czynności bez ulegania naciskom różnych grup.

 


ŚK – Szczerze mówiąc, nie widać w tym co do tej pory usłyszałem jakiś nowości. Obydwa wątki są odwołaniem do tego, co już w historii PZJ było. Intencją mojego pierwszego pytania było zwrócenie uwagi czytających Wasz projekt, na to co nowego się w nim znalazło.

 


Z. K. - Rozumiem. Jednakże tworząc swój Projekt członkowie Komisji nie kierowali się potrzebą robienia rewolucji dla niej samej. Jeśli zaś mówimy o samych zmianach, to określiłbym je raczej jako ewolucję niż rewolucję. Dostrzegamy konieczność ponownego zdefiniowania pól działania i podziału kompetencji poszczególnych organów związkowej władzy. Posłużę się tutaj takim przykładem: Walny Zjazd, który formalnie jest najwyższą władzą PZJ, w praktyce dzięki wadliwym zapisom w Statucie ma mocno ograniczone swoje uprawnienia.

Jednakże zmiana tego stanu wymaga rozważnych kroków przy korekcie naszego Statutu. Trzeba je przygotować i przedłożyć na Zjeździe propozycję zmian z odpowiednim argumentowaniem.

 


ŚK - Kto miałby zebrać te uwagi i przedłożyć Delegatom pakiet niezbędnych zmian Statutu?

 


Z.K. - W tej kwestii nasza komisja przedłoży najbliższemu Zjazdowi Sprawozdawczo – Wyborczemu całkowicie nowatorskie rozwiązanie. Będziemy rekomendowali aby Delegaci wybrali stałą 3-osobową Komisję Statutową. Komisja niezależna od Zarządu będzie mogła bez ograniczeń jakimikolwiek powiązaniami formułować wnioski dotyczące poprawienia naszego Statutu. Powołanie tej Komisji będzie pierwszym krokiem zmierzającym do tego, by o koniecznych w naszym Związku zmianach przestać mówić w zaciszach naszych stajni, w kuluarach zawodów. Trzeba to co nam się nie podoba przedstawić komuś, kto nada naszym oczekiwaniom walor działania, a nie wyłącznie mówienia. Członkowie takiej Komisji mogliby określić czy problem należy rozwiązać kierując sprawę na przykład do komisji konkretnej konkurencji, Rzecznika Dyscyplinarnego, czy może trzeba wybrać rozwiązanie systemowe w postaci korekty zapisów Statutu PZJ.

 


ŚK – To bardzo ciekawa inicjatywa. Czy jest w Waszym Projekcie ich więcej?

 


Z.K. – Oczywiście, proponuję lekturę Projektu Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa w latach 2021 – 2024. Chcąc mieć realny wpływ na to, w jakim kierunku Związek będzie podążał, trzeba zadać sobie trud przeczytania.

Chciałbym teraz zaapelować do wszystkich członków naszej społeczności: jeśli macie jakiekolwiek uwagi, uważacie, że coś w Strategii Związku trzeba zmienić, przekażcie nam to na drodze mailowej. Zaręczam, że każdy głos weźmiemy pod uwagę.