W dniu wczorajszym opublikowaliśmy informację o zwolnieniu z pracy kierownika Stadniny Koni w Racocie, hodowcy oraz trenera – Jacka Gałczyńskiego. Dzisiaj publikujemy stanowisko w tej sprawie SK Racot oraz stanowisko pracowników stadniny.

 

W dniu wczorajszym nieobecność na miejscu prezesa SK Racot była powodem, że nie zaprezentowaliśmy stanowiska spółki w sprawie zwolnienia pana Jacka Gałczyńskiego.

Dzisiaj do naszej redakcji nadeszła korespondencja zawierająca to stanowisko razem z oświadczeniem pracowników SK Racot.

 

Obydwa dokumenty publikujemy poniżej:

 

Podstawowym powodem wypowiedzenia stosunku pracy z Panem Jackiem Gałczyńskim było bardzo złe i nieakceptowalne z punktu widzenie kultury pracy oraz zasad współżycia społecznego traktowanie przez Pana Gałczyńskiego podległych mu służbowo pracowników oraz nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Spółki i powierzonego zakresu czynności.

W opinii Pracodawcy istniały wystarczające przesłanki do podjęcia takiej decyzji, co znalazło odzwierciedlenie w treści wypowiedzenia umowy o pracę.

Z uwagi na skorzystanie przez Pana Jacka Gałczyńskiego z przysługujących mu środków prawnych, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd I instancji, również z uwagi na ochronę interesu prawnego zainteresowanych w niniejszej sprawie stron,  Stadnina Koni „Racot” sp. z o.o. z siedzibą w Racocie powstrzymuje się od  udzielania dalszych komentarzy w tej sprawie.

 

15 maja 2020 r.

Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.