W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy do opublikowania odpowiedź Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego, Jana Sołtysiaka, na pismo Pomorskiego Związku Jeździeckiego, które opublikowaliśmy w dniu wczorajszym. 

Jak zawsze, publikujemy tekst bez jakichkolwiek ingerencji w jego treść. 

 

 

 

Leszno, dnia 19 maja 2020r.


Jan Sołtysiak
Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego
z siedzibą w Warszawie

 

Pomorski Związek Jeździecki
ul. Polna 1
81-745 Sopot


W nawiązaniu do pisma Pomorskiego Związku Jeździeckiego z dnia 18 maja 2020r. wzywającego mnie do rezygnacji z funkcji Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego oraz wzywającego Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego do uchylenia uchwały nr U/2813/3/E/2020 z dnia 12.05.202r oraz uchwały nr U/2816/3/E/2020 z dnia 12.05.2020r. oświadczam co następuje:

 1. Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie działa w sporcie jeździeckim od 1998r. Jest podmiotem, którym celem statutowym jest rozwój jeździectwa i nie prowadzi działalności gospodarczej. JKS Przybyszewo jest członkiem Polskiego Związku Jeździeckiego. Nadmieniam, że zanim zostałem Prezesem PZJ zrezygnowałem z członkostwa w tym Klubie. Zatem jak każdy inny Klub jeździecki ma prawo uczestniczenia w organizacji rywalizacji sportowej, w tym startować w konkursach organizowanych przez PZJ. Nie ma przepisu prawa, który wykluczałby JKS Przybyszewo z możliwości organizowania imprez jeździeckich w tym mistrzowskich z tego powodu, że córka Prezesa PZJ jest prezesem JKS Przybyszewo.
  Z cała stanowczością podkreślam, że prawo organizacji Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży w latach 2015-2019 JKS Przybyszewo uzyskał w uczciwej, transparentnej rywalizacji. Należy zauważyć, ze Klub promuje o wielu lat sport dzieci i młodzieży i uzyskiwał prawo organizacji HPP Dzieci i Młodzieży jak same lata wskazują zanim zostałem Prezesem PZJ.
  Nadmienię, że Państwo z Pomorskiego Związku Jeździeckiego posługujecie się insynuacją sugerując w piśmie, że JKS Przybyszewo uzyskał prawo organizacji HPP Dzieci i Młodzieży w nieuczciwy lub co najmniej nie transparentny sposób.
  Jeżeli Państwa uważacie, że prawo organizacji HPP Dzieci i Młodzieży zostało przyznane z naruszeniem prawa to proszę o konkretne zarzuty, a nie insynuacje. Takie insynuacje naruszają moje dobra osobiste w postaci dobrego imienia.
  To samo dotyczy Konkursu Ofert na Organizację Cyklu HPP w okresie sezonów 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020. Proszę o konkretne zarzuty, a nie insynuacje.
  Ponadto fakt oddania przeze mnie głosu za podjęciem uchwały, w której przyznano prawo organizacji imprez jeździeckich JKS Przybyszewo nie miał żadnego wpływu na końcowy wynik, co oznacza, że brak mojego głosu nie zmieniłby podjętego przez Zarząd rozstrzygnięcia.

 2. Kolejną insynuacją jest zarzut, że brałem udział w wielu głosowania Zarządu, w którym ustalano warunki organizacji zawodów jeździeckich w Polsce. Zarzut ten również sugeruje, że warunki te były ustalane pod JKS Przybyszewo. Stanowczo zaprzeczam takim insynuacjom. Jest wiele klubów jeździeckich w Polsce, które były w stanie spełnić warunki każdego konkursu organizowanego przez PZJ. Ponadto warunki organizowanych konkursów były równe dla wszystkich. Niech Państwo wskażą choć jeden przypadek tego co sugerujecie w swoim piśmie, niech Państwo wskażą w jakich konkretnie glosowaniach (dotyczących warunków organizacji zawodów) zostały naruszone przeze mnie konkretne przepisy.
  Ponadto biorąc pod uwagę powyższe uważam, że nie ma podstaw abym był wyłączony z podejmowania decyzji przez Zarząd PZJ w zakresie warunków konkursów.

 3. Nieprawdą jest, że firma mojej żony Lucyny Sołtysiak świadczyła odpłatnie usługi hotelowe i gastronomiczne na rzecz Polskiego Związku Jeździeckiego podczas organizowanych na terenie JKS Przybyszewo zgrupowań kadr narodowych lub na zasadzie umowy sponsoringu.
  W okresie od kiedy jestem Prezesem PZJ były organizowane na terenie JKS Przybyszewo zgrupowania kadr narodowych jednak ani Klub ani firma mojej żony nie odnosiła z tego tytułu żadnych korzyści. Zakwaterowanie, wyżywienie, korzystanie z obiektów oraz boksów dla koni było nieodpłatne. Podobnie jak nieodpłatne było organizowanie posiedzeń Zarządu w hotelu Sandro Silver (sala, zakwaterowanie, wyżywienie).
  Na dowód tego przedkładam dwa przykładowe preliminarze szkoleń (zgrupowań) z 2019r. przekazane do Ministerstwa Sportu, w których w pozycjach zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem obiektu i boksów widnieją pozycje zerowe.
  Zatem Państwo mijacie się z prawdą. Jeżeli za te lub inne zgrupowania były wystawione faktury na PZJ to proszę o wskazane na to dowodów.
  Jeśli zatem Państwo podtrzymujecie powyższy zarzut naruszenia przeze mnie art. 9 ust. 3 pkt. 7 i 8 ustawy o sporcie to proszę o konkretne dowody. W przeciwnym razie będę domagał się przeprosin.
  Ponadto jak Państwo doskonale wiedzie w PZJ działa Komisja Rewizyjna, która nadzoruje Zarząd. Jak dotychczas nie było przypadku, aby Komisja Rewizyjna podniosła zarzuty, które Państwo podnosicie w swoim piśmie, choć nie wiem co będzie zawierać sprawozdanie Komisji za 2019r.

 4. Jako żenujący oceniam zarzut, że posługuję się mailem spichlerz.silver@gmail.com. Jest to mój osobisty mail przeznaczony do korespondencji w ramach PZJ używany od początku mojej pracy w PZJ. Hotel Sandro Silver, który prowadzi moja żona ma inny mail co można łatwo sprawdzić na stronie internetowej tego hotelu. Nie znam przypadku aby korespondencja mailowa dotycząca PZJ przychodziła na mail hotelu, chyba że piszący do mnie pomylili adres poczty elektronicznej na co nie mam wpływu. W dobie ochrony danych osobowych piszący powinni zwrócić szczególną uwagę czy adres poczty elektronicznej na który wysyła się korespondencje jest prawidłowy.

 5. Proszę Państwa o wskazanie dowodów na to, że faktycznie zarządzam JKS Przybyszewo oraz firmą mojej żony. Co to znaczy, że „powszechnie wiadomo” ze zarządzam tymi podmiotami. Proszę przytoczyć konkretne dowody na to. Kolejna insynuacja. Nadmieniam, że w klubie JKS Przybyszewo działa 4-sobowy Zarząd, który podejmuje suwerenne decyzji, na które nie mam żadnego wpływu. Natomiast to żona prowadzi hotel na podstawie zarejestrowanej w CEIDG działalności gospodarczej, co można sprawdzić.
  Przepisy ustawy o sporcie, ani żadnej innej ustawy nie zakazują dzieciom prezesa polskiego związku sportowego sprawować funkcji zarządczych w klubach sportowych, a współmałżonkom nie zakazują prowadzenia działalności gospodarczej.

 6. Co do przedstawionego kalendarium uchwał to proszę o wskazanie jakie przepisy lub zasady zostały naruszone w związku z podjęciem uchwał wskazanych w piśmie pod pozycjami 1 -4 oraz 7, albowiem trudno się domyślić w jakim kontekście zostały one powołane w Państwa piśmie.

 7. Co do uchwał dotyczących wyboru Hipodromu Sopot sp. z o.o. na organizatora HPP DiM na latach 2021, 2022 i 2023 oraz uchwały unieważniającej ten wybór to uważam, że przy podejmowaniu obu uchwał nie było żadnego konfliktu interesów albowiem JKS Przybyszewo w ogóle nie startował w tym konkursie. Jedyna oferta jak została złożona to Hipodromu Sopot sp. z o.o., która została wybrana, a następnie unieważniona z uwagi na brak wpłaty kwoty 15.000zł. Pragnę zauważyć, że wpłata powinna zostać uiszczona. Nie ma znaczenia w tym zakresie fakt, że Hipodrom Sopot ma prawo do zwrotu należności z tytułu odwołanych zawodów z powodu COVID-19. Ustawa COVID-19 w art. 15zp daje Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu 180 dni na zwrot tych należności. Zatem termin zwrotu tych opłat jeszcze nie nastąpił. W przedmiocie zasadności unieważnienia konkursu zwróciłem się do radcy prawnego PZJ o wydanie opinii prawnej, która jest w przygotowaniu.
  Z kolei co do nowego konkursu to Hipodrom Sopot sp. z o.o. ma prawo w nim startować jak każdy inny klub w Polsce. Nie można z góry zakładać, że nowy konkurs będzie nietransparentny i nieuczciwy tylko dlatego, że poprzedni konkurs został unieważniony.

 8. Co do pozbawienia członkostwa zwyczajnego PZJ klubów, które nie opłaciły licencji, to należy podkreślić, że działanie Zarządu w tym zakresie jest oparte na podstawie statutowej (§19 pkt.3). Statut PZJ jest powszechnie dostępny na stronie www.pzj.pl . Zatem z łatwością można się z nim zapoznać i przeczytać, że klub może być pozbawiony członkostwa zwyczajnego w powodu nieopłacenia składek członkowskich przez dwa lata. Zarząd skorzystał z przysługującego jemu uprawnienia. Należy zauważyć że zdecydowana większość przypadku wykluczenia wskazuje, że wykluczone kluby nie płaciły składek przez okres znacznie dłuższy niż dwa lata, nawet kilkanaście lat. Zarząd zatem nie może tolerować sytuacji, że Kluby nie płacące składki powinny być członkami PZJ, albowiem byłoby to nieuczciwe wobec Klubów płacących składki, a ponadto zachęcałoby to Kluby do niepłacenia składek. Każdy z Klubów wykluczonych miał pełną świadomość, że nie płacił składek. Nie było żadnej przeszkody, aby Klub wystąpił o umorzenia składek podając stosowne uzasadnienie. Aktualnie nie ma przypadku aby Klub niepłacący składek ponad dwa lata był członkiem PZJ. Jeżeli Państwo znają przypadki zalegania Klubu ze składką ponad dwa lata i taki Klub jest nadal członkiem PZJ to proszę o wskazanie takiego Klubu.

 9. Podsumowując zarzuty zawarte w piśmie uważam za bezpodstawne. W nawiązaniu do wezwania mnie do ustąpienia ze stanowiska Prezesa proponuję całemu Zarządowi Pomorskiego Związku Jeździeckiego ustąpienie z zajmowanych stanowisk, albowiem to Zarząd zarzucając mi konflikt interesu powinien najpierw spojrzeć na siebie. Otóż okazuje się, że członkiem Zarządu (skarbnikiem) Pomorskiego Związku Jeździeckiego jest Pani Anna Głuszkiewicz (Podpora), a członkiem Komisji Rewizyjnej jest jej mąż pan Marcin Podpora. Zatem Pan Marcin Podpora jako członek Komisji Rewizyjnej będzie oceniał swoja żonę Annę Głuszkiewicz (Podpora). Jeżeli Pomorski Związek Jeździecki nie widzi tym zakresie konfliktu interesów to gratuluje dobrego samopoczucia. Moim zdaniem jest to ewidentny konflikt interesów. W zasadzie nie wiadomo jakie nazwisko nosi żona Pana Marcina Podpory albowiem pod pismem, na które odpowiadam podpisała się jako Anna Podpora, w Krajowym Rejestrze Sądowy widnieje jako Anna Maria Głuszkiewicz, a na facebooku używa obydwu nazwisk. Należy podkreślić, że nowy Zarząd i nowa Komisja Rewizyjna Pomorskiego Związku Jeździeckiego wpisanie do KRS 16.03.2020r. a więc całkiem niedawno. Uważam, że w KRS powinien zostać zmieniony wpis odnośnie aktualnego skarbnika z nazwiska Głuszkiewicz na Podpora albowiem takim nazwiskiem aktualnie posługuje się żona Marcina Podpory. Takim bowiem nazwiskiem podpisała się pod pismem do Zarządu z dnia 18 maja 2020r. Aktualny wpis wprowadza bowiem w błąd czytających.

W załączeniu:
- dwa preliminarze zgrupowań kadry narodowej,
- pełny odpis KRS Pomorskiego Związku Jeździeckiego.

Jan Sołtysiak
Prezes PZJ

 

Do wiadomości:
1. Minister Sportu
2. Komisja Rewizyjna PZJ
3. Wojewódzkie Związki Jeździeckie
4. Świat Koni