Czy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów PZJ, jaki ma odbyć się we wtorek 21 września 2021 roku w Ośrodku Wypoczynkowym SADYBA w Boszkowie wyłoni nowy zarząd i pozostałe organy władzy Związku?

 

 

 

By delegaci z poszczególnych WZJ mogli podczas najbliższego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego wybrać nowego prezesa Zarządu PZJ, jego kandydatura powinna zostać zgłoszona na piśmie w siedzibie Związku na co najmniej 14 dni przed datą zjazdu. Zgodnie z wymogiem Statutu PZJ, kandydatura taka musi zyskać poparcie co najmniej 10 członków zwyczajnych Związku.

 


Jak informowaliśmy (TUTAJ) w przewidzianym terminie do siedziby PZJ dostarczono tylko jedną kandydaturę, pana Oskara Szrajera.

W momencie zgłoszenia kandydatura ta spełniała formalne wymogi narzucone przez zapisy Statutu (§ 35 pkt 1).

Sytuacja jednak mocno się komplikuje po dokładnym sprawdzeniu tego zgłoszenia przez radcę prawnego PZJ, pana mecenasa Dariusza Łuczaka.

Mecenas Łuczak w swojej opinii prawnej wykazał szereg uchybień prawnych zgłoszonej kandydatury.

Po pierwsze wśród klubów-członków popierających zgłoszenie kandydata na funkcje prezesa zarządu PZJ, pana Oskara Szrajera, znalazły się podpisy osób reprezentujących kluby, które w chwili udzielania poparcia nie były członkami zwyczajnymi PZJ.

I tak poparcie z KJ SKARB Kozienice nie może być brane pod uwagę bowiem klub ten został przyjęty w poczet członków PZJ uchwałą Zarządu PZJ z dnia 9 września 2021 roku, a więc po dacie wyrażenia poparcia.

Konecki Klub Jeździecki FULMETT udzielił poparcia choć nigdy członkiem zwyczajnym PZJ nie został. By być członkiem zwyczajnym PZJ klub musi być zrzeszony w WZJ oraz wyrazić wolę zostania członkiem PZJ (§ 14 pkt 1.2 Statutu PZJ).

Świętokrzyski Klub jazdy Konnej w Brzezinkach na skutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej przez ponad 2 lata został wykreślony z listy członków zwyczajnych PZJ uchwała Zarządu PZJ z dnia 12 maja 2020 roku.

Z 13 popierających kandydata oświadczeń członków zwyczajnych PZJ trzy są więc nieważne.

Z pozostałych 10 w 4 przypadkach radca prawny PZJ wytyka brak drugiego podpisu, wymaganego w jego opinii przy oświadczeniach klubu.

Mecenas Łuczak w swojej opinii zwrócił również uwagę na pewnego rodzaju niechlujność osób podpisujących poparcie dla Oskara Szrajera. Nieczytelne podpisy na pieczątce klubowej bez pieczęci imiennej oraz brak wpisu pełnionej w klubie funkcji to przejawy tej niechlujności.

Co dalej w tej sytuacji?

Opinia mecenasa Dariusza Łuczaka nie musi być ostateczną, wiążącą opinią dla delegatów obradujących podczas czekającego nas we wtorek 21 września Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZJ.

Nad wykazanymi w opinii kwestiami będzie musiała pochylić się przede wszystkim wybrana podczas Zjazdu Komisja Wyborcza, potem Komisja Mandatowo - Skrutacyjna oraz w czasie dyskusji na ten temat pozostali Delegaci.

Wszyscy jednak będą musieli pamiętać, że każda decyzja podjęta we wtorekw  Ośrodku Wypoczynkowym SADYBA w Boszkowie może zostać zaskarżona do jednostki nadrzędnej, czyli ministerstwa dziedzictwa narodowego i sportu i zostać przez organ ten uchylona.

Czy Zjazd wybierze w takich warunkach nowe władze?

To nie jest jak widać wcale takie oczywiste.