Zarząd PZJ podjął uchwałę o zakupie nieruchomości na terenie Warszawy z przeznaczeniem na nową siedzibę. Komisja Rewizyjna PZJ składa wniosek o wstrzymanie tej uchwały.

 


Podczas zebrania Zarządu PZJ w Lesznie w dniu 2 lipca 2020 roku Zarząd Związku podjął między innymi decyzję o zakupie nieruchomości w Warszawie z przeznaczeniem na nową siedzibę Związku.

 

Oto treść tej uchwały:

Uchwała nr U/2889/5/Z/2020 z dnia 02.07. 2020 r.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego wyraża zgodę na kupno od xxxxxxxxxx, przez Polski Związek Jeździecki z siedzibą w Warszawie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. xxxxxxxxxx, składającej się z działki nr xxxxxxxxxx o powierzchni xxxxxxxxxx mkw., dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy xxxxxxxxxx Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer xxxxxxxxxx, za cenę xxxxxxxxxx (brutto) z przeznaczeniem na siedzibę Polskiego Związku Jeździeckiego i potrzeby Biura PZJ.

 

Uchwała przyjęta (4 głosy za)

 

Oceniając to działanie Komisja Rewizyjna PZJ podjęła uchwałę o zwróceniu się do Ministra Sportu i Turystyki jako organu nadrzędnego o uchylenie tej uchwały oraz zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o wstrzymanie wykonania uchwały nr U/2889/5/Z/2020 z dnia 02.07.2020 r.

 

 

Zwróciliśmy się do Komisji Rewizyjnej o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Oto ono:

W opinii Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego podjęcie przedmiotowej uchwały narusza przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2019, poz. 713 ze zmianami) oraz Statutu PZJ.

Właściwości kompetencji władz stowarzyszeń, w tym Polskiego Związku Jeździeckiego, wynikają z Prawa o stowarzyszeniach. Art. 10 ust 1 pkt. 6 Prawa o stowarzyszeniach wskazuje, że:

 „Statut określa w szczególności: pkt 6 „sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia”.


Ponadto art. 11 ust 1 prawa o stowarzyszeniach stanowi:

„Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków”.

 


Przepisy przywołanej ustawy wskazują, że w sprawach kompetencji co do sposobu zaciągania zobowiązań majątkowych wypowiada się Statut PZJ.
Statut PZJ w zakresie kompetencji Zarządu PZJ nie zawiera wyraźnego wskazania co do sposobu zaciągania zobowiązań majątkowych Związku. Jedynie w § 37 ust. 2 pkt. 6 określa kompetencje Zarządu do:

„zarządzania majątkiem i funduszami związku”.

W opinii Komisji Rewizyjnej niewątpliwie nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego stanowi działanie przekraczające zakres zwykły zarządu majątkiem Związku.
A zatem, w sytuacji braku precyzyjnego wskazania w Statucie PZJ kompetencji dla Zarządu do działania wykraczającego poza zarząd zwykły majątkiem Związku, czyn taki powinien stanowić kompetencję najwyższej władzy Związku – Walnego Zjazdu Delegatów.

Właściwym w tej sytuacji przepisem Statutu PZJ określającym kompetencje do nabycia oraz zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego jest § 32 pkt. 12 Statutu PZJ, który określa kompetencje Walnego Zjazdu Delegatów:

„rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady walnego Zjazdu przez delegatów i władze i członków Związku, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych władz Związków i Komisji Dyscyplinarnych.”

 


Prezes Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego, Jan Sołtysiak odpowiedział Komisji Rewizyjnej swoim pismem oraz opinią prawną Radcy Prawnego PZJ – Dariusza Łuczaka, które publikujemy w załącznikach.