CHIVAS - Patryk Modelewski - ZO-B Leszno – 28.11.2020