Krakowski Pokaz 2018 - Klasa V – klaczki dwuletnie